Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid voor www.licap.be

Contactgegevens

LICAP is een onderdeel van Drukkerij en Uitgeverij Halewijn N.V.
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen
tel. 03 210 08 11
email: HalewijnUitgaven@halex.be
ondernemingsnummer BE 405 998 646 RPR Antwerpen

Registratie van de persoonlijke gegevens

Informatievraag

Wanneer een bezoeker van de website meer informatie wenst te ontvangen over Uitgeverij Licap of over een specifiek product, dan worden volgende gegevens opgevraagd om de geïnteresseerde te kunnen contacteren:

  • naam en voornaam
  • adres
  • telefoon
  • E-mailadres

Daarnaast kan nog bijkomende informatie doorgegeven worden. Deze velden zijn echter niet verplicht in te vullen.

Verwerking van uw persoonlijke gegevens

Uitgeverij Licap hecht groot belang aan uw privacy. Zij verbindt zich ertoe de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer na te leven met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998.

Deze wet kunt u raadplegen op de site van de commissie: www.privacycommission.be/nl.

Overeenkomstig deze kunt u uw gegevens opvragen en ze eventueel corrigeren.

Uw gegevens opvragen doet u via de algemene contactgegevens van Uitgeverij Halewijn die u op deze website terugvindt. Na controle van uw identiteit delen we u zo snel mogelijk de gegevens mee waarover we beschikken. Indien bepaalde gegevens gewijzigd dienen te worden, kunt u uw correcties steeds doorgeven.

Disclaimer

Door deze website te bezoeken, te gebruiken of door u te registreren, stemt u ook in met de voorwaarden van het privacybeleid van licap.be, zoals het hiervoor uiteen wordt gezet. Als u daarmee niet akkoord kunt gaan, verzoeken wij u deze website niet te bezoeken of te gebruiken.

1. Toegang tot de website, aansprakelijkheid en intellectuele rechten

Uitgeverij Licap doet al het mogelijke om de toegang tot deze website 7 dagen op 7 te verzekeren, zonder dat ze dit kan garanderen.

De informatie die hier wordt aangeboden is met de nodige zorg nagekeken, maar onvolkomenheden en onjuistheden kunnen altijd voorkomen. Uitgeverij Halewijn kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele foutieve of onvolledige informatie.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van onze diensten via deze website geven in geen enkel geval recht op enige financiële vergoeding. Wij behouden ons ook het recht voor om op elk ogenblik en zonder voorafgaande verwittiging deze dienstverlening stop te zetten.

De teksten en afbeeldingen zijn beschermd door het auteursrecht. Er is gepoogd om alle houders van de auteursrechten te contacteren. Mochten er desalniettemin instanties zijn die menen dat hun rechten niet zijn gerespecteerd, dan kunnen ze alsnog contact opnemen met uitgeverij Licap.

Uitgeverij Licap kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele overdracht van virussen via deze website. Uitgeverij Licap kan niet aansprakelijk gesteld worden voor inbraak door derden in haar informaticasystemen en de plundering van gegevens die daaruit zou kunnen voortvloeien.

2. Hyperlinks

Uitgeverij Licap is niet verantwoordelijk voor de inhoud van webpagina’s waarnaar verwezen wordt. De inhoud van deze websites valt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaars van deze websites.

3. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de website zullen exclusief onderworpen zijn aan het Belgisch recht waarbij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, de rechtbank van koophandel te Antwerpen, en het vredegerecht van Antwerpen uitsluitend bevoegd zijn.

Voorwaarden

De koper dient volgende ‘Algemene verkoopsvoorwaarden’ zonder voorbehoud te aanvaarden wil hij de digitale bestelbon valideren. Andere of tegengestelde voorwaarden van de klant, zelfs deze vermeld op zijn bestelbons of andere documenten, worden voor niet-geschreven gehouden, behalve wanneer ze uitdrukkelijk en schriftelijk door ons werden aanvaard, in welk geval ze enkel gelden voor het contract dat er voorwerp van uitmaakt. In geen geval kan ons stilzwijgen worden geïnterpreteerd als een aanvaarding van andere voorwaarden.

Alle vragen over deze voorwaarden kunnen doorgegeven worden aan Uitgeverij Halewijn via de algemene contactgegevens hiervoor vermeld.

Bescherming van uw gegevens

Bij bestelling worden de adresgegevens van de klant opgenomen in een geautomatiseerd adressenbestand. Deze adresgegevens zijn enkel bestemd voor gebruik door Uitgeverij Licap/Halewijn en worden niet meegedeeld aan derden. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 behoudt de klant te allen tijde het recht op inzage en verbetering van de gegevens.

Zie ook de privacy-clausule op deze website.

Prijzen

Alle op deze website vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld en onder voorbehoud van zetfouten. De verzendkosten zijn afhankelijk van de afstand en het gewicht van de bestelling. De prijzen zijn in euro uitgedrukt.
De prijzen zijn geldig op de dag van het bezoek van de website. Zonder voorafgaande kennisgeving kunnen deze op de website aangepast worden.
Kortingen en promotieprijzen voor onze producten en diensten (boeken, tijdschriften, …) zijn niet onderling cumuleerbaar.

Annulatie van bestelling

Een bestelling, gedaan via de website, kan schriftelijk geannuleerd worden binnen de 10 kalenderdagen na datum van de bestelling. In geval van annulering van de bestelling is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 15% van de waarde van de bestelling.

Recht van afzage van het contract

Conform de Belgische wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de bescherming van de consument, beschikt de koper, in zijn hoedanigheid van consument, over een termijn van 7 werkdagen, vanaf de datum van levering van de bestelling, om eventueel te melden dat hij afziet van zijn aankoop.
Deze kennisgeving van afzage kan gebeuren via E-mail, fax of aangetekende brief.
De terugzending van het (de) betrokken product(en) door de koper gebeurt binnen de 3 werkdagen na verzending van de E-mail, fax of aangetekende brief van afzage.
Uitgeverij Licap betaalt het bedrag van de betrokken bestelling terug na ontvangst van het(de) teruggezonden product(en), voor zover het(de) betrokken product(en) in perfecte staat verkeert(verkeren).
De verzendingskosten voor terugzending van het(de) product(en) zijn ten laste van de koper, behalve in geval van niet-conforme levering.

Duurtijd en opzegging abonnementen

De looptijd van abonnementen op tijdschriften bedraagt één jaar en wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van telkens één jaar, behoudens schriftelijke opzegging ten minste één maand voor het verstrijken van de lopende contractuele periode. De klant blijft evenwel steeds gehouden tot betaling van de laatst lopende contractuele periode en dit niettegenstaande een schriftelijke opzegging.

Aansprakelijkheid

Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door Uitgeverij Licap krachtens Licap beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.

Verhuring of verveelvoudiging van producten

Elke verhuring of uitlening van de verkochte goederen zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Uitgeverij Licap is verboden. Licap zal slechts toestemming tot verhuring of uitlening verlenen indien de klant aantoont dat die verhuring of uitlening gebeurt voor educatieve of culturele, niet-commerciële doeleinden en dat hij daartoe officieel door de overheid is erkend. Indien de klant verkochte goederen verhuurt of uitleent zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Uitgeverij Licap, is hij van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van € 250 per inbreuk verschuldigd, onverminderd het recht van Uitgeverij Licap om een hogere schadevergoeding te vorderen of bijkomende sancties toe te passen.

Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mogen de verkochte goederen en hun inhoud niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mogen de verkochte goederen en hun inhoud, geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de rechthebbende of Uitgeverij Licap Bevoegde rechtbanken

Alle geschillen die tussen Uitgeverij Licap en de klant ontstaan zullen voorgelegd worden aan de rechtbanken te Antwerpen. Alle contracten worden beheerst door het Belgische Recht.