Spring naar de inhoud

INFO

Uitleg, templates en downloads

Downloads

Bestelbon leerplannen secundair onderwijs 2012

Licap is uitgever van de leerplannen rooms-katholieke godsdienst.
U kan die in boekvorm hier bestellen:

Leerplan rooms-katholieke godsdienst Secundair Onderwijs

Leerplan rooms-katholieke godsdienst Buitengewoon Secundair Onderwijs

Correctie tekeningen NBN-normen 2012

In de uitgave ‘NBN-normen – Efficiënte communicatie’ (ISBN 978-94-6196-008-5) zijn op bladzijde 16 en 22 de afmetingen bij de tekeningen niet correct weergegeven. Download hier de pdf van de correcte bladzijden.

Templates

Uw ontwerp moet voldoen aan enkele technische aspecten.
Om het u eenvoudig te maken kan u hier enkele templates downloaden:

Belangrijk :

Beelden 300dpi

Beelden in CMYK

Tekst in contouren

PDF mét afloop/snijtekens

VERKOOPVOORWAARDEN

Identiteit van de verkoper

LICAP is een merk en handelsnaam van Uitgeverij Halewijn N.V.
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

E-mail: halewijn.uitgaven@kerknet.be 
Telefoonnummer: +32 3 210 08 11 (beschikbaar tussen 9 u. en 16 u. op werkdagen)

KBO-nummer: BE0405998646

Toepasselijkheid van de voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Halewijn en op elke bestelling en verkoopovereenkomst tot stand gekomen tussen Halewijn en de klant. De overeenkomst komt tot stand op het ogenblik dat Halewijn langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding door de klant van het aanbod en de bevestiging van de betaling door de klant aan Halewijn bevestigt. Halewijn zal onverwijld aan de klant een bevestiging sturen van de ontvangst van de bestelling. 

Prijzen in de webwinkel
Alle op deze website vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro, en zijn inclusief BTW (behoudens indien de klant een rechtspersoon is (B2B)) en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld en onder voorbehoud van zetfouten.  De verzendkosten zijn afhankelijk van het volume van de bestelling.

Er kan enkel worden betaald in Euro. De prijzen zijn geldig op de dag van het bezoek van de website.  De prijzen geafficheerd op de website kunnen aangepast worden zonder voorafgaande kennisgeving, maar de producten worden gefactureerd op basis van de geldende prijs op het moment van de registratie van de bestelling. Kortingen, promotieprijzen en acties voor onze producten en diensten (boeken, tijdschriften, …) zijn niet onderling cumuleerbaar.

Betaling
De prijs is te betalen onmiddellijk bij de bestelling via één van de aangeboden betaalmiddelen op het ogenblik van de bestelling. Dit geldt niet voor maatwerkagenda’s of bestellingen van meerdere exemplaren van agenda’s. Voor het afrekenen van zijn bestelling wordt de klant doorgestuurd naar www.halewijn.info en van daar naar het beveiligde betaalplatform Mollie.com. De bestelling is pas definitief en aanvaard door Halewijn wanneer het platform voor beveiligde bankbetaling de betaling van de transactie heeft bevestigd aan Halewijn en waarbij aan de klant eveneens een e-mail bevestiging wordt gestuurd.  In geval van weigering door het platform van beveiligde bankbetaling zal de bestelling automatisch worden geannuleerd en wordt de klant ingelicht via e-mail. De informatie over uw bestelling is het voorwerp van verwerking door het platform Mollie en kadert binnen de uitvoering van de transactie en binnen de bestrijding van fraude met een bankkaart.  

Leveringstermijn
Halewijn zal de grootst mogelijke zorg in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Halewijn heeft opgegeven. Leveringen in België worden met bekwame spoed en meestal binnen de 5 werkdagen na bestelling bij de klant geleverd. Het vermelden van een leveringstermijn houdt vanwege Halewijn echter geen enkele garantie in.  Een vertraging kan aldus in geen geval aanleiding geven tot de betaling van een schadevergoeding door Halewijn of tot de ontbinding van de overeenkomst door de klant.  

Klachten
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst of over het product of gebreken in het product moeten binnen korte tijd en zonder dralen bij Halewijn worden ingediend.  De klacht moet volledig zijn, duidelijk omschreven en bij voorkeur gedocumenteerd met bv. foto’s. De klachten zullen met bekwame spoed door Halewijn worden beantwoord en het gepaste gevolg zal eraan worden gegeven.  De klant zal in elk geval een bericht krijgen van ontvangst van de klacht een een indicatie van de termijn waarbinnen op de klacht zal worden geantwoord.  Halewijn en de klant verbinden zich ertoe om – alvorens gerechtelijke of alternatieve stappen te ondernemen, in onderling overleg te proberen om tot een oplossing te komen.  Indien partijen niet tot een oplossing komen zijn uitsluitende de rechtbank van Antwerpen bevoegd, om kennis te nemen van het geschil – ongeacht de woonplaats van de klant of de plaats van de levering – en zal uitsluitend het Belgische recht van toepassing zijn.

In geval van een geschil kan de klant ook van het Online-Dispute-Resolution platform (http://ec.europa.eu/odr/) dat erop is gericht om de klant en de verkoper zowel bij nationale als bij grensoverschrijdende koop/verkoop toe te laten hun onderlinge geschillen op een snelle en efficiënte wijze te beslechten. Het betreft een online procedure waarvan de 4 belangrijkste stappen de volgende zijn:

1) Consument vult een klachtenformulier in.

2) De klacht wordt doorgestuurd naar de betrokken onderneming, die een geschillenorgaan zal kiezen.

3) Van zodra de consument en de onderneming akkoord gaan over het feit dat dat geschillenorgaan de klacht zal behandelen, zal het ODR-platform het dossier automatisch doorzenden naar dat geschillenorgaan.

4) Het geschillenorgaan handelt de zaak volledig online af en deelt u het resultaat mee binnen de 90 dagen.

Het nationaal contactpunt voor België is het volgende:  odr@eccbelgium.be.

Schade en verlies van het product
Halewijn waarborgt dat de producten in goede staat geleverd worden.  Elke beschadiging moet door de klant bij ontvangst vastgesteld worden, en uiterlijk binnen de acht (8) dagen schriftelijk aan Halewijn worden gemeld, zo niet heeft de klant het geleverde in zijn geheel aanvaard en dient Halewijn niet meer tussen te komen in herstel.  Halewijn verbindt zich ertoe het beschadigd exemplaar kosteloos te vervangen door een onbeschadigd. De aansprakelijkheid van Halewijn kan nooit hoger zijn dan de prijs van het product in kwestie.

Herroepingsrecht
Behoudens voor maatwerk (zoals agenda’s met opdruk of op maat), heeft de klant het recht afstand te doen van zijn aankoop zonder bestraffing en zonder opgave van reden.  Om deze vraag tot herroeping in te dienen volstaat het voor de klant om de klantendienst te contacteren via bestellingen@halex.be. De klant beschikt over een termijn van veertien (14) dagen te rekenen vanaf de ontvangst van de bestelde goederen om ze terug te sturen naar Halewijn tegen omwisseling van product of restitutie van het aankoopbedrag.  De klant moet hiertoe onder zijn eigen verantwoordelijkheid de producten terug sturen, in hun originele verpakking, onbeschadigd en vergezeld van alle begeleidende documenten naar het volgende adres: Halewijn NV, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen.  Indien de producten overeenkomstig de voorwaarden, binnen de geldende termijn en onbeschadigd noch gebruikt aan Halewijn worden teruggestuurd, zal Halewijn binnen de veertien (14) dagen na ontvangst van het geretourneerde product de betaling van de klant teruggeven (met uitzondering van de leveringskosten). De terugzending van het(de) betrokken product(en) door de klant gebeurt binnen de 3 werkdagen na verzending van de E-mail van herroeping. Halewijn betaalt het bedrag van de betrokken bestelling terug na ontvangst van het(de) teruggezonden product(en), voor zover het(de) betrokken product(en) in perfecte staat verkeert(verkeren). De verzendingskosten voor terugzending van het(de) product(en) zijn ten laste van de klant, behalve in geval van niet-conforme levering.

Herroepingsrecht staat enkel open voor klanten die beschouwd worden als consumenten in de zin van het Wetboek Economisch Recht.

Kopiëren van producten
Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mogen de verkochte goederen en hun inhoud niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mogen de verkochte goederen en hun inhoud, geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de rechthebbende of Halewijn.

Toepasselijk recht Alle geschillen die zouden voortvloeien uit het gebruik van de website zullen geregeld worden door het Belgische recht en zullen exclusief voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen worden beslecht.

PRIVACYVERKLARING EN COOKIES

Halewijn NV respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de klant verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.  Door onze website te bezoeken, te gebruiken of door u te registreren, stemt de klant in met de privacy verklaring van Halewijn, zoals het hieronder uiteen wordt gezet. 

Doelstellingen van de gegevensverwerking
Halewijn verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van haar klanten en gebruikers van haar diensten.  Wanneer u ons een e-mail stuurt of voor de aankoop van een publicatie via de website of voor het ontvangen van een nieuwsbrief dient u uitdrukkelijk gegevens mee te delen.  

Andere gegevens worden door onszelf op een geautomatiseerde manier verzameld door cookies en andere systemen die informatie verzamelen.  De gegevens die worden meegedeeld, uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze worden opgenomen en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de verwerker van de persoonsgegevens, de NV Halewijn, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, BE 0405 998 646. 

Gegevens worden bij Halewijn niet langer bewaard dan nodig om je bestelling of verzoek te kunnen uitvoeren.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden of aan partners van Halewijn behoudens wanneer nodig voor de uitvoering van uw bestelling en uitsluitend daarvoor.

De gegevens die worden verwerkt:
Bestelling: Als u een bestelling plaatst moet u persoonsgegevens doorgeven.  Daartoe slaan we de volgende informatie op naam en voornaam, aanspreektitel, e-mail adres, postadres, en een telefoonnummer.  Deze gegevens worden verwerkt om uw bestelling te kunnen uitvoeren en om u op de hoogte te houden over uw bestelling.  We geven uw gegevens ook aan derden wanneer dat noodzakelijk is voor uw bestelling, bijvoorbeeld bezorgdiensten en het distributiecentrum.  Wij eisen van de derden waarmee we samenwerken om uw bestelling uit te voeren dat zij net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als wij.  

U kunt tijdens de bestelling kiezen om uw persoonsgegevens te laten onthouden via een cookie.  Dit maakt het u makkelijker bij een volgende bestelling op onze website.

Nieuwsbrieven: U kan zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.  Daartoe slaan we volgende gegevens op: e-mail adres.  Zo blijft u op de hoogte van onze acties, nieuws en aanbiedingen.  Uw e-mail adres wordt alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst met abonnees op onze nieuwsbrief.  Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt uitschrijven van onze nieuwsbrief.

Contactname: wanneer u een e-mail stuurt aan Halewijn dan worden uw e-mail adres en de inhoud van uw e-mail opgeslagen voor de duur nodig om te kunnen antwoorden op uw e-mail of uw verzoek te kunnen afhandelen.

Recht op inzage en correctie
U heeft recht op inzage, verbetering en schrapping van uw persoonsgegevens in ons bestand.  U kunt zich kosteloos verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.  U kan hiertoe een e-mail sturen naar halewijn.uitgaven@kerknet.be waarna gevolg zal worden gegeven aan uw verzoek. 

De verwerking van persoonsgegevens door Halewijn is onderworpen aan het Belgische recht en meer specifiek de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 30 juli 2018 en de Algemene Verordening Persoonsgegevens EU 2016/679 van 27 april 2016.  De aankoop van onze producten en het gebruik van onze website houdt uw toestemming in met ons privacy beleid.  Ons privacy beleid kan van tijd tot tijd worden aangepast. De wijzigingen worden automatisch van kracht na de publicatie ervan online op onze website. 

COOKIES
Halewijn maakt gebruik van cookies op haar website.  Bij een bezoek op de website Halewijn kunnen bestanden en technologieën worden gebruikt die informatie opslaan op uw PC, laptop, smartphone of tablet.. Deze bestanden bestaan uit cookies (en overige technieken).

Wat zijn cookies: cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer of mobiel apparaat opslaat wanneer u onze webwinkel gebruikt of onze website bezoekt. 

Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden.  

Google Analytics
Halewijn maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en waardoor wij statistieken kunnen verzamelen over het gebruik van onze website en onze webwinkel door de klanten en gebruikers.  Door dit te meten kunnen wij ons aanbod blijvend verbeteren.  Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, en meer bepaald het privacy beleid van Google Analytics.

Facebook en Twitter
Op de website Halewijn zijn knoppen aangebracht van Facebook of Twitter om de inhoud van Halewijn te kunnen delen op deze twee social media kanalen. Deze knoppen worden op de website Halewijn gezet door code die door Facebook en Twitter zelf worden aangeleverd. Deze codes plaatsen een cookie.  Lees de privacy verklaringen van Facebook en Twitter om te zien wat zij doen met de persoonsgegevens die zij via de cookies verwerken.

Als u niet wil dat websites cookies op uw apparaten opslaan, kunt u uw browserinstellingen aanpassen.  U kunt uw browser zo instellen dat hij alle cookies of alleen cookies van derde partijen weigert. U kan reeds geplaatste cookies verwijderen.  Let wel, als u geen gebruik wil maken van cookies, kunnen wij niet garanderen dat onze diensten op de website naar behoren werken.  Het kan zijn dat er bepaalde functies van de website of van de webwinkel niet meer werken of verloren gaan.

Bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden.  Met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van de opvraging en de gegevens die de browser van een gebruiker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyse van bezoek en klikgedrag op de website waarmee wij de werking van de website en ons aanbod optimaliseren.

Toepasselijk recht Alle geschillen die zouden voortvloeien uit het gebruik van de website zullen geregeld worden door het Belgische recht en uitsluitend voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen worden beslecht.

© Webdesign Licap | Licap is een merk van uitgeverij Halewijn nv , Halewijnlaan 92, B – 2050 Antwerpen, BTW BE0405998646 – E-mail: info@licap.be – Tel: 02 507 05 05